Overslaan en naar de inhoud gaan
Een initiatief van Logo Howest
Sociale innovatie

Samenleving & Sociale interactie

Nieuwe vormen van sociale interactie in de samenleving

We leven in een boeiende, doch heel complexe tijd. De Verenigde Naties (VN) vatten de grote maatschappelijke uitdagingen samen in 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Deze uitdagingen kunnen niet vanuit één perspectief aangepakt worden en de bestaande sociaaleconomische systemen blijken niet toereikend te zijn. Zowel globaal als lokaal is transformatie mogelijk als gezocht wordt naar nieuwe vormen van sociale interactie waarbij alle actoren uit het ecosysteem zich met elkaar verbinden, denken, handelen en al doende duurzame sociale transformatie in gang zetten.

Onze onderzoekers werken aan een waaier van onderzoeksprojecten om bij te dragen tot sociale transformatie op meso- en macroniveau en uit te groeien tot sociale innovatie in de vorm van diensten, producten en processen. Onze praktijkonderzoeken focussen zich op nieuwe sociale interacties binnen en tussen ecosystemen, om zo meer sociale creativiteit te realiseren, maar ook op nieuwe vormen van ontwerpen en op het zichtbaar maken van die sociale impact.

Mind- and Makerspace

Creativiteit, innovatie en ondernemerschap

De verworven inzichten en acties van de diverse projecten versterken elkaar en worden verbonden en gedeeld met andere acties binnen en buiten onze hogeschool. Bovendien doen we beroep op nieuwe technologieën zoals 3D-printers en artificiële intelligentie om nieuwe kansen en oplossingen te ontdekken en benutten.

Onze onderzoekers gebruiken hierbij vaak een sociaal creatieve methodiek. Binnen de visie van Howest nemen de begrippen ‘creativiteit, innovatie en ondernemerschap’ een belangrijke plaats in. Als innovatieve hogeschool integreren wij sociale en technologische creativiteit al langer in onze opleidingen en onderzoeksprojecten. In co-creatie met de betrokkenen worden via onderzoek methodieken ontwikkeld die een vraagstuk op een positieve, originele manier invulling geven.

Social Creativity Congres

Social creativity congres

In 2020 organiseerden we voor de eerste keer het ‘Social creativity congres’. Sociaal creatieve onderzoeken, projecten en samenwerkingen met partners werden in de kijker geplaatst. De Howest Community, waar we met zijn allen vorm aan geven, groeit en bloeit in samenwerking met vele partners. Als hogeschool willen we niet alleen inzetten op het opleiden van studenten, maar hen ook echt voorbereiden op het toekomstige beroepsleven. We willen niet alleen kwalificeren, maar ook socialiseren. De hoeksteen van socialisatie vormt sociale interactie. Vanuit onze waarden 'serve - empower - care' maken we connectie en willen we een hechte gemeenschap vormen in interactie met de ruimere omgeving.

Een belangrijke broeihaard van deze sociale creativiteit binnen Howest is de Mind- and Makerspace (MaM). De MaM is dé nieuwe creatieve ruimte voor denkers en doeners in Brugge. Het is een publiek toegankelijke ruimte waar makers, scholen, bedrijven, sociale organisaties, studenten en vele andere creativelingen elkaar vinden. De MaM kan prikkelen, inspireren, motiveren, creëren en verbinden. Het is een plek voor iedereen. Zo wordt er ook gewerkt met kwetsbare groepen op een zeer inclusieve manier met creativiteit als verbindende factor.

Het 'Social creativity congres', waar we graag een jaarlijks weerkerend event van willen maken, kende dit jaar een atypische opstart in coronatijd. We willen dit naar de toekomst toe verder uitbouwen zodat het bevorderen van een duurzame sociale omgeving geen dode letter blijft. 

Jouw steun

Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek wordt in de opstartfase vaak gefinancierd met eigen middelen van de hogeschool. Via de Howest Foundation kunnen we de resultaten beter verspreiden én de onderzoeksprojecten duurzamer maken. Onze onderzoekers dromen ervan duurzame expertisecentra uit te bouwen waar ze een plek hebben om aan de slag te gaan met hun werkveld. We willen via sociale innovatie inzetten op maatschappelijke verandering. Anders gezegd: dankzij jouw steun genereren we meer impact!

Meer info over dit onderzoeksthema? Contacteer: research@howest.be

Lopende projecten

  • Mind- and Makerspace (MaM): Howest stelt met dit initiatief een deel van haar infrastructuur, machines, onderzoeksexpertise en andere know-how publiek toegankelijk. De MaM is een ruimte waar creativiteit en ontmoeting centraal staan. Je kan er aan de slag met lasercutters, 3D printers, borduur machines, CNC, … Er is ook ruimte voor ambachten zoals keramiek en glasbewerking, een houtatelier, een fotostudio en een audiostudio. De MaM bundelt heel wat creatieve projecten en gaat aan de slag met zowel sociale organisaties, studenten, scholen en bedrijven als met de individuele creatieve maker die in de MaM aan de slag wil. Door samenwerkingen met diverse kwetsbare groepen biedt deze ruimte hen een inspirerende, prikkelende omgeving waar iedereen vanuit de eigen sterktes en interesses creatief aan de slag kan.
  • Peer Support: Peer Support is een methode van, voor en door jongeren waarbij ze er zijn voor elkaar, zorgen voor elkaar, elkaar (onder)steunen en naar elkaar luisteren. Het is ontwikkeld om pestgedrag te voorkomen en te minderen. De peer support - onderzoekers hebben inmiddels de methodiek verbreed, zodat deze ingezet kan worden in verschillende praktijken.
  • Politiserend Sociaal werk voor de Toekomst met meer Impact en IT-ondersteuning (Post-It): Het is de rol van de sociaal werkers om een publieke dialoog op gang te brengen rond sociale kwesties. Hoe vullen sociaal werkers deze politiserende rol in? Welke veranderingen zetten ze in gang en hoe kan de sociale impact zichtbaar gemaakt worden? In dit praktijkonderzoek wordt ook nagegaan of artificiële intelligentie (AI) de sociaal werkers kan ondersteunen in hun politiserende rol. 
  • Design for (every)one (D4E1): D4E1 is een interdisciplinaire onderzoeksgroep van productontwerpers en ergotherapeuten die op een originele manier bijdraagt aan het toegankelijk en op maat maken van hulpmiddelen voor personen met een fysieke beperking.
  • Sociaal Werk en Politie in een Netwerk (SPIN): Belgische overheden zoeken nog steeds naar een doeltreffende en geïntegreerde aanpak van kansarmoede. De lokale (wijk)politie heeft een goed zicht op kwetsbaarheid en is hierdoor een belangrijke schakel in vroegdetectie. Via analyse van data van de politie en bevraging van politiezones en het Sociaal Werk, wordt gewerkt aan een functioneel netwerk van lokale politie en welzijnsactoren. 
  • Sociaal werk en sociale stadsontwikkeling en -vernieuwing: Met dit onderzoeksplatform binnen de Associatie UGent waartoe Howest behoort, wordt de expertise rond stadsontwikkeling en -vernieuwing gebundeld en verder opgebouwd. Centraal hierbij staat het nastreven van principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid, solidariteit, sociale gelijkheid en respect voor diversiteit bij interventies in het stedelijke weefsel. 
  • Social creativity: Dit initiatief van Howest wil op een positieve en creatieve manier sociale interactie stimuleren met het oog op een duurzame toekomst.