Terms of Service

Bescherming van het auteursrecht

Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op deze website zijn beschermd door het auteursrecht.

Wilt u ze reproduceren of meedelen aan een publiek, in welke vorm ook, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen, tenzij dat niet nodig is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of huiselijke kring.

Toelating vragen voor reproductie kan via info@howestfoundation.org

Illustraties

We hebben geprobeerd contact op te nemen met al wie copyright heeft op de foto’s en illustraties gebruikt op deze website. Indien er foto’s of illustraties werden gebruikt zonder voorkennis van de rechthebbenden, kunnen deze personen zich wenden tot info@howestfoundation.org

Voor de reproductie van foto’s buiten de huiselijke kring is toestemming van de auteur vereist.

Copyright

Copyright © Howest Foundation

Aansprakelijkheid

Algemeen

Ondanks de constante zorg en aandacht die het Howest Fonds besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. We kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. We trachten de informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd.

Het Howest Fonds is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van onze website en het downloaden van bestanden van de website. Ook storingen of onderbrekingen in de website, waardoor het tijdelijk onmogelijk is om onze website te raadplegen, geven in geen enkel geval recht op enige compensatie.

Links en verwijzingen

Onze website verwijst naar sites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

U mag altijd links leggen naar onze website of een pagina ervan. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte gebracht te worden.

Door de aard van het internet kunnen we geen toezicht uitoefenen op wie er naar onze site doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat we die site zouden goedkeuren of aanbevelen.

Doneren aan het Howest Fonds

Wie de projecten van het Howest Fonds financieel wil steunen kan dit via het storten van een bijdrage op de, binnen de Streekfonds West-Vlaanderen (beheerd door de Koning Boudewijnstichting), speciaal geopende rekening van het Howest Fonds: 000-0000004-04. Het is uitermate belangrijk om bij het overmaken van een gift de correcte referentie te vermelden, zodat de Koning Boudewijnstichting uw gift rechtstreeks aan het Howest Fonds kan toewijzen: de referentie, te vermelden als mededeling op elke storting voor het Howest Fonds moet zijn: “R50100.003 – Howest Fonds” of via volgende gestructureerde mededeling ***185/0100/00388***.

'Algemene Gift' versus 'Gift voor een specifiek project (donor-advised)'

Uw gift is standaard een algemene gift voor de globale werking van het Howest Fonds. Om uw gift donor-advised te maken voor een specifiek project, gebruikt u volgende mededeling: R50100.003 – Howest Fonds aangevuld met de specifieke referentie (beginnend met de letters “HF”) van een (op deze website vermeld) project. Voorbeeld: R50100.003 – Howest Fonds HF00003. In dit geval is het bijgevolg niet mogelijk de gestructureerde mededeling (***185/0100/00388***) te gebruiken.

Beheerskosten en opbouw van reserve van het Howest Fonds

Het Howest Fonds stelt alles in het werk om de beheerskosten zo laag mogelijk te houden. Het grootste deel van de overheadkosten, ondermeer loonkosten van personeelsleden die menstijd ter beschikking stellen van het Howest Fonds, alsook de ontwikkelings- en lopende kosten betreffende de website van het Howest Fonds, minimale drukkosten betreffende drukwerk over het Howest Fonds enz. worden gedragen door oprichter Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen. Elke geldelijke schenking die het Howest Fonds ontvangt gaat integraal naar het Howest Fonds. Het Howest Fonds registreert en int 8% beheerskosten op elk gestort steunbedrag aan projecten die het Fonds steunt. Deze middelen stellen het Howest Fonds in staat om de beheerskosten voor financiële en adminstratieve opvolging van de gesteunde projecten te dragen en ook een opbouw van reserve te realiseren.

Fiscaal attest

Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf € 40. De Belgische fiscale wetgeving bepaalt dat particulieren niet meer kunnen schenken dan 10% van hun netto belastbaar inkomen, met een maximum van € 331.200. Voor bedrijven geldt dat er maximum 5% van het netto belastbaar inkomen als fiscaal aftrekbare gift in aanmerking komt. Voor giften vanuit het buitenland gelden wisselende fiscale regimes die verschillen van land tot land. Wie vanuit het buitenland een gift wenst over te maken neemt best vooraf contact op om te kijken welke regime het best wordt toegepast. Enkel giften die gestort worden op de Howest Fonds rekening 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest wordt rechtstreeks aan de schenker aangeleverd door de Koning Boudewijnstichting.

Gebruikers -18 jaar

Aan gebruikers van deze website die jonger zijn dan 18 jaar, vragen wij dat ze toelating vragen aan hun ouders/voogden vooraleer ze ons hun persoonlijke gegevens bezorgen. Gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar die deze toelating niet hebben mogen ons hun persoonlijke gegevens niet verschaffen. Van zodra gebruikers jonger dan 18 jaar dat wel doen, dan bevestigen zij ten opzichte van ons dat ze die toelating hebben. 

Wijzigingen aan deze bepalingen

Deze bepalingen zijn van kracht sinds 1 september 2011. We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.

Heeft u vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@howestfoundation.org

Meeste Recente Projecten